૱ 60માં અનલિમિટેડ ગાંઠિયા : આ રવીવારે માણો અનલિમિટેડ ગાંઠિયાની મોજ, સવારે 8am થી…

1883


૱ 60માં અનલિમિટેડ ગાંઠિયા : આ રવીવારે માણો અનલિમિટેડ ગાંઠિયાની મોજ, સવારે 8am થી 11:30 am : પધારો : ટી પોસ્ટ – The દેશી કાફે, કલાવાડ રોડ, રાજકોટ. T & C Apply.

@teapostofficial

#rajkot#gujarat#ourrajkot#india#teapost#teaSource : our_rajkot