સ્વયંભૂ શ્રી રામનાથ મહાદેવના સંધ્યા આરતી શણગાર દર્શન તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦ @ Ramnath Mah…

1346

સ્વયંભૂ શ્રી રામનાથ મહાદેવના સંધ્યા આરતી શણગાર દર્શન તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦ @ Ramnath Mahadev Temple Rajkot
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot