સ્વયંભૂ શ્રી રામનાથ મહાદેવના સંધ્યા આરતી શણગાર દર્શન તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ @ Ramnath Mah…

1234

સ્વયંભૂ શ્રી રામનાથ મહાદેવના સંધ્યા આરતી શણગાર દર્શન તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ @ Ramnath Mahadev Temple Rajkot
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot