સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીની પરીક્ષાઓની તારીખ જાહેર. મેડિકલ અને પેરા મેડિકલ ની પરીક્ષ…

1441


સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીની પરીક્ષાઓની તારીખ જાહેર.
મેડિકલ અને પેરા મેડિકલ ની પરીક્ષા 25 જુલાઈથી લેવાશે.
પીજી માસ્ટર ડીગ્રી ની પરીક્ષા 4 ઓગસ્ટ થી.
.
#saurashtrauniversity #rajkot #students #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot