સૂર્યકાન્ત હોટલ પાસે સાધના રેસ્ટરોન્ટની દુકાન પર આવરા તત્વનો હુમલો. સોડાની બાટલી…

1010


સૂર્યકાન્ત હોટલ પાસે સાધના રેસ્ટરોન્ટની દુકાન પર આવરા તત્વનો હુમલો. સોડાની બાટલીના કાચ રસ્તા પર વેરાયા. પોલીસ ઘટના સ્થળે

#rajkot#gujarat#ourrajkot#rajkotpoliceSource : our_rajkot