સમય નો સદુયોગ કરો, ઘરે બેઠા સોફ્ટવર શીખો એ પણ ખુબજ ઓછી ફી માં 1999 2999 3999 એશ…

1074
સમય નો સદુયોગ કરો, ઘરે બેઠા સોફ્ટવર શીખો એ પણ ખુબજ ઓછી ફી માં 1999 2999 3999

એશ…


સમય નો સદુયોગ કરો, ઘરે બેઠા સોફ્ટવર શીખો એ પણ ખુબજ ઓછી ફી માં 💵1999 💵2999 💵3999

એશિયા નું સૌથી મોટું અને ભારત સરકાર માન્ય ટ્રેનીંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેડ સેન્ટર (@caddcentrerajkot) લાવી રહ્યું છે ઓનલાઇન ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ.

વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ / વોટ્સેપ કરો +91 9712299919.
.
#rajkot #caddcentre #lockdown #onlineeducation #rajkotians #ourrajkot #gujarat

Source : our_rajkot