રાજ્યમાં સ્કૂલ અને યૂનિવર્સિટી ની કોલેજો માં વેકેશન જાહેર 15એપ્રીલ થી 16મેં સુ…

1332


રાજ્યમાં સ્કૂલ અને યૂનિવર્સિટી ની કોલેજો માં વેકેશન જાહેર
15એપ્રીલ થી 16મેં સુધી વેકેશન જાહેર….

#schhol #collages #vacation #nofeesincrease #newterm #rajkot #gujarat #rangchherajkot

Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot