રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં CCDC સેન્ટર દ્વારા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર { PSI } …

1033
રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં CCDC સેન્ટર દ્વારા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર { PSI } ...


રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં CCDC સેન્ટર દ્વારા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર { PSI } માટેના પ્રિલીમીનરી પરીક્ષાના કોચિંગ વર્ગનું આયોજન.
#ccdc #saurashtrauniversity #students #psi #rajkot #rajkotians #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot