રાજકોટ શહેર માં 83 કેસ રાજકોટ ગ્રામ્ય માં 27 કેસ .. કુલ રાજકોટમાં 110 કેસ

1422


રાજકોટ શહેર માં 83 કેસ રાજકોટ ગ્રામ્ય માં 27 કેસ ..

કુલ રાજકોટમાં 110 કેસ


Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot