રાજકોટ શહેર ની ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર્સ, પ્રોડક્ટ માર્કેટિંગ, પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચિંગ, એનાઉન…

1724

રાજકોટ શહેર ની ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર્સ, પ્રોડક્ટ માર્કેટિંગ, પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચિંગ, એનાઉન્સમેન્ટસ તથા પ્રમોશન્સ ની માહીતીઓ હવે મેળવો આપના વૉટ્સએપ પર.

રાજકોટ માંથી 28000 થી પણ વધુ લોકો જોડાઈ ચુક્યા છે. આપ પણ જોડાઓ.

CITY POST માં જોડાવા માટે 99135 99139 નંબર પર આપના વૉટ્સએપ પરથી “Hi” ટાઈપ કરીને મોકલો.

#…

More
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot