રાજકોટ શહેરમાં તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૦ સાંજે ૫ કલાકથી આજ રોજ તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ બપોરે ૧૨ કલાક સ…

1290


રાજકોટ શહેરમાં તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૦ સાંજે ૫ કલાકથી આજ રોજ તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ બપોરે ૧૨ કલાક સુધીમાં કુલ ૩૩ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા.
#wearamask #rajkotian #staysafe #rajkotmunicipalcorporation #ourrajkotSource : our_rajkot