રાજકોટ શહેરના પોલીસ સ્ટેશનમાં મ નવે. ૨૦૨૦માં જુદી જુદી એપ્લીકેશનમાં કરેલ શ્રેષ્ઠ…

1540


રાજકોટ શહેરના પોલીસ સ્ટેશનમાં મ નવે. ૨૦૨૦માં જુદી જુદી એપ્લીકેશનમાં કરેલ શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ પ્રશંસાપત્ર અને બેસ્ટ કામગીરી કરનાર પોલીસ કર્મચારીઓને ” કોપ ઓફ ધ મંથ ” ના પ્રશંસાપત્ર પોલીસ કમિશ્નરશ્રી મનોજ અગ્રવાલ દ્વારા એનાયત કરવામાં આવ્યો.
.
@rajkotcitypolice #rajkot #rajkotcitypolice #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot