રાજકોટ લોધિકા સંઘના ચેરમેનની ચૂંટણી 13 ઓક્ટોબરે જાહેર. ભાજપના જ બે જુથ આમને સામન…

1415


રાજકોટ લોધિકા સંઘના ચેરમેનની ચૂંટણી 13 ઓક્ટોબરે જાહેર. ભાજપના જ બે જુથ આમને સામને.
.
#rajkot #lodhikasangh
#ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot