રાજકોટ લેબ માં રેકોર્ડબ્રેક 68 સેમ્પલ્સ મોકલવામાં આવ્યા. જેમાં 65 ખાલી રાજકોટ ના…

1510


રાજકોટ લેબ માં રેકોર્ડબ્રેક 68 સેમ્પલ્સ મોકલવામાં આવ્યા. જેમાં 65 ખાલી રાજકોટ ના જ….

#coronaupdates #coronasuspects #reports #rajkot #rangchherajkot

Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot