રાજકોટ રેલ્વે વિભાગ દ્વારા ટિકિટ ચેકિંગ અભિયાનમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં ટિકીટ વગર મુ…

1106
રાજકોટ રેલ્વે વિભાગ દ્વારા ટિકિટ ચેકિંગ અભિયાનમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં ટિકીટ વગર મુ...


રાજકોટ રેલ્વે વિભાગ દ્વારા ટિકિટ ચેકિંગ અભિયાનમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં ટિકીટ વગર મુસાફરી કરતા,ગંદકી કરતા મુસાફરો પાસેથી 32 લાખ રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો.
#rajkot #drmrajkot #westernrailway #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot