રાજકોટ માં કે.કે.વી. ચોક માં પોલીસ દ્વારા પાન, માવા,સિગારેટ, નું સંઘન ચેકોંગ સિગ…

995

રાજકોટ માં કે.કે.વી. ચોક માં પોલીસ દ્વારા પાન, માવા,સિગારેટ, નું સંઘન ચેકોંગ સિગારેટ ના પેકેટ્સ પકડાયા
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot