રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મવડી વિસ્તારમાં આવેલ સ્માર્ટ ઘર-2 આવાસ યોજનામાં કોરોન…

1422


રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મવડી વિસ્તારમાં આવેલ સ્માર્ટ ઘર-2 આવાસ યોજનામાં કોરોના વાયરસ અંગે જાગૃતતા અંગેની થીમ પર ચિત્ર દોરવામાં આવ્યા..
.
#rajkotmunicipalcorporation #socialdistancing #wearamask #rajkot #rajkotian #ourrajkotSource : our_rajkot