રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ભંગ બદલ …

1530


રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ભંગ બદલ ૪ ચા ની હોટલ અને ૨ પાનની દુકાન ૭ દિવસ માટે સીલ કરવામાં આવી.
.
#rajkotmunicipalcorporation #rajkot #rajkotian #ourrajkot #staysafe #wearamaskSource : our_rajkot