રાજકોટ :- મનપા કચેરી ખાતે બિસ્માર રોડ રસ્તા અને ગંદકીને લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ…

1114


રાજકોટ :- મનપા કચેરી ખાતે બિસ્માર રોડ રસ્તા અને ગંદકીને લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન.
#rajkotmunicipalcorporation #rajkotcongress #rajkot #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot