રાજકોટ :-નુકશાન થયેલ મુખ્ય રસ્તાઓની મિશન મોડમાં મરામત કામ શરુ કરાવતા મ્યુનિ. કમિ…

1195
રાજકોટ :-નુકશાન થયેલ મુખ્ય રસ્તાઓની મિશન મોડમાં મરામત કામ શરુ કરાવતા મ્યુનિ. કમિ...


રાજકોટ :-નુકશાન થયેલ મુખ્ય રસ્તાઓની મિશન મોડમાં મરામત કામ શરુ કરાવતા મ્યુનિ. કમિશનર શ્રી ઉદિત અગ્રવાલ.વેસ્ટ ઝોન કચેરીમાં અધિકારીઓ સાથે મીટીંગ કરી સુચનો પણ મેળવ્યા. #rajkotmunicipalcorporation #rajkot #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot