રાજકોટ:-દિવાળી અગાઉ મીઠાઇ અને ફરસાણની દુકાનોમાં સતત બીજા દિવસે રાજકોટ મહાનગરપાલિ…

1913


રાજકોટ:-દિવાળી અગાઉ મીઠાઇ અને ફરસાણની દુકાનોમાં સતત બીજા દિવસે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આરોગ્ય વિભાગના દરોડા, તેલ અને મીઠાઇના નમૂના લેવાયાં .
.
#rajkotmunicipalcorporation #rajkot #rajkotian #ourrajkotSource : our_rajkot