રાજકોટ ડીસીબી પીઆઇ શ્રી એચ એમ ગઢવી સાહેબ, એસઓજી પીઆઇ શ્રી રોહિત રાવલ સાહેબ, પીએ…

1432


રાજકોટ ડીસીબી પીઆઇ શ્રી એચ એમ ગઢવી સાહેબ, એસઓજી પીઆઇ શ્રી રોહિત રાવલ સાહેબ, પીએસઆઇ શ્રી સોનારા સાહેબ તથા સ્ટાફ દ્વારા પંચાયત ચોક ખાતે ડ્રોન મારફતે લોકોને સૂચનાઓ આપી હતી…..

#rajkot #rajkotpolice #dronevideo #dronespeaker #rangchherajkot


Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot