રાજકોટ કોઠારીયા રોડ ઉપર આવ્યો વધુ એક કોરોના કેસ 49 વર્ષીય મહિલા નો રિપોર્ટ કોરો…

1109

રાજકોટ કોઠારીયા રોડ ઉપર આવ્યો વધુ એક કોરોના કેસ
49 વર્ષીય મહિલા નો રિપોર્ટ કોરોના પોઝિટિવ
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot