રાજકોટ ;-આનંદ બન્ગલા ચોક પાસે સતત બીજા દિવસે પાણીની લાઈન તૂટી.લાખો લીટર પાણીનો બ…

1120


રાજકોટ ;-આનંદ બન્ગલા ચોક પાસે સતત બીજા દિવસે પાણીની લાઈન તૂટી.લાખો લીટર પાણીનો બગાડ..
#rajkotmunicipalcorporation #rajkot #ourrajkotSource : our_rajkot