રાજકોટમાં વરસાદે તોડ્યો 70 વર્ષનો રેકોર્ડ, મોસમનો કુલ 57 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો. . . …

1261
રાજકોટમાં વરસાદે તોડ્યો 70 વર્ષનો રેકોર્ડ, મોસમનો કુલ 57 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો.
.
.
...


રાજકોટમાં વરસાદે તોડ્યો 70 વર્ષનો રેકોર્ડ, મોસમનો કુલ 57 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો.
.
.
📸 :- @abhay.pandya
#rajkot #monsoon #ourrajkot #rajkotrain #gujaratSource : our_rajkot