રાજકોટમાં ટ્યુશન ક્લાસિસ સંચાલકો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન .ક્લાસીસ ચાલુ કરવા દેવા મ…

1103


રાજકોટમાં ટ્યુશન ક્લાસિસ સંચાલકો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન .ક્લાસીસ ચાલુ કરવા દેવા માટે માંગ.પોલીસ દ્રારા તમામની અટકાયત કરવામાં આવી.
.
#rajkot #protest #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot