રંગ છે રાજકોટ પોલીસ રાજકોટ પોલીસ નમ્બર 1 હતી છે અને રહેવાની. સમગ્ર રાજ્યમાં ૨૧…

75

રંગ છે રાજકોટ પોલીસ

રાજકોટ પોલીસ નમ્બર 1 હતી છે અને રહેવાની. સમગ્ર રાજ્યમાં ૨૧ દિવસના લોકડાઉન દરમિયાન અમદાવાદ વડોદરા સુરત અને રાજકોટ મા પોલીસ દ્વારા ખુબ સરસ કામગીરી અને કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

આ સમયે અન્ય શહેરોની સરખામણીમાં રાજકોટ પોલીસ ની કામગીરી પ્રશંસનીય હોવાની ખુદ ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી શિવાનંદ ઝા દ્વારા નોંધ લેવામાં આવી છે.

રાજકોટમાં આઇવે પ્રોજેક્ટ તેમજ ડ્રોન કેમેરાથી વિસ્તારોમાં રાખવામાં આવી રહેલી પોલીસની આ તીસરી આંખ નું આ પરિણામ છે.

#rajkot #rajkotpolice #gujaratpolice #rangchherajkot #policeonduty #stayhome #staysafeSource : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot