રંગીલા રાજકોટ વાસીઓનું મનગમતું એવું સંતુષ્ટી શેક એન્ડ મોરનું ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ 16 ફ…

987
રંગીલા રાજકોટ વાસીઓનું મનગમતું એવું સંતુષ્ટી શેક એન્ડ મોરનું ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ 16 ફ…


રંગીલા રાજકોટ વાસીઓનું મનગમતું એવું સંતુષ્ટી શેક એન્ડ મોરનું ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ 16 ફેબ્રુઆરી રવિવારના રોજ રાખેલ છે.જેમાં આપ સૌ રાજકોટ વાસીઓને પધારવા હાર્દિક આમંત્રણ .
.
.
સરનામું : વેસ્ટ ગેટ, નાગરિક બેંક હેડ કવાર્ટરની સામે , રૈયા રોડ ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે ,૧૫૦ રીંગ રોડ ,રાજકોટ
#gujarat #rajkot #santushti #shake #santushtishakes #rajkotians #ourrajkot

Source : our_rajkot