મહાત્મા ગાંધી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલીત – શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કન્યા વિદ્યાલય,…

1136

મહાત્મા ગાંધી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલીત – શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કન્યા વિદ્યાલય, સદર બજાર, રાજકોટ માં ધોરણ ૯ થી ૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ) મા એડમિશન "ફી વગરની સ્કૂલ"લેવા માટે નીચેની લીંક પરથી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન થઇ શકશે….

https://surveyheart.com/form/5ea5307cc533df707f397e5a

#Girlsschool #Freeeducation #Qulifiedstaff #Brightfuture #school #activities #Nss #Ncc #Scoutguide #Ecoclub #Redcross #Sports #Athletics #Teamwork #free_studymaterial #Come_and_Join_With_US
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot