ભારે ગરમી બાદ શહેરમાં છવાયું વાદળછાયું વાતરણ… ગમે ત્યારે રાજકોટ માં વરસી શકે…

1279


ભારે ગરમી બાદ શહેરમાં છવાયું વાદળછાયું વાતરણ…

ગમે ત્યારે રાજકોટ માં વરસી શકે છે વરસાદ…


Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot