ભારત સરકારની નવી માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે આજે સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 387 દર્દીઓને હોમ આઈ…

1249


ભારત સરકારની નવી માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે આજે સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 387 દર્દીઓને હોમ આઈસોલેશન માટે રજા આપવામાં આવી

અમદાવાદ: 250
વડનગર: 34
સુરત: 35
વડોદરા: 20
રાજકોટ: 15
આણંદ: 17
ભાવનગર: 10
મહીસાગર: 5 અને
અરવલ્લી: 1
કુલ 387 દર્દીઓને આજે રજા અપાઈ
#rajkot#gujarat#ourrajkotSource : our_rajkot