– પડધરી ખાતે હાર્દિક પટેલે શરૂ કર્યું ખેડૂત સત્યાગ્રહ આંદોલન – પાકવીમો અને સંપુર…

1200


– પડધરી ખાતે હાર્દિક પટેલે શરૂ કર્યું ખેડૂત સત્યાગ્રહ આંદોલન
– પાકવીમો અને સંપુર્ણ દેવા માફીની મુખ્ય માંગ

#farmer #saytagrahandolan #padadhari #hardikpatel #rajkot #ourrajkotSource : our_rajkot