દિવાળીના તહેવા૨ોને ધ્યાનમાં ૨ાખી વાહનચાલકોને રાહત, ગુજરાતમાં HSRP નંબર પ્લેટ,હેલ…

1454
દિવાળીના તહેવા૨ોને ધ્યાનમાં ૨ાખી વાહનચાલકોને રાહત, ગુજરાતમાં HSRP નંબર પ્લેટ,હેલ...


દિવાળીના તહેવા૨ોને ધ્યાનમાં ૨ાખી વાહનચાલકોને રાહત, ગુજરાતમાં HSRP નંબર પ્લેટ,હેલ્મેટ અને પીયુસીની મુદ્દત 31 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવાય.
#gujaratgovernment #trafficrules #rajkot #gujarat #ourrajkotSource : our_rajkot