જ્યોતિ સીએનસી કંપનીના માલિક પરાક્રમસિંહ જાડેજા અને તેમની ટિમ દ્વારા રાજકોટ કલકેટ…

1352
જ્યોતિ સીએનસી કંપનીના માલિક પરાક્રમસિંહ જાડેજા અને તેમની ટિમ દ્વારા રાજકોટ કલકેટ...


જ્યોતિ સીએનસી કંપનીના માલિક પરાક્રમસિંહ જાડેજા અને તેમની ટિમ દ્વારા રાજકોટ કલકેટરને અપાયું પ્રથમ ધમણ-1 વેન્ટિલેટર મશીન.સિવિલ હોસ્પિટલમાં કામ કરશે ધમણ-1 વેન્ટિલેટર મશીન.
.
#rajkot #dhaman1 #jyoticnc #rajkotcollector #ourrajkot #gujarat #rajkotfightscorona #rajkotians #stayhomestaysafeSource : our_rajkot