જર્મન કંપનીની PubG ગેમ સહિત 118 એપ્સ ભારત સરકારશ્રી ની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફો…

1326

જર્મન કંપનીની PubG ગેમ સહિત 118 એપ્સ ભારત સરકારશ્રી ની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મિનિસ્ટ્રી દ્વારા બેન કરવામાં આવી. 69A સેક્શન સહિતના એકટ લાગ્યા.
Source : Cyber Security Training Centre