ગુજરાતમાં કોરોના પોઝિટિવના 19 જિલ્લામાં કુલ 432 કેસ. આજે ગુજરાતમાં 54 કેસ નોંધાય…

978
ગુજરાતમાં કોરોના પોઝિટિવના 19 જિલ્લામાં કુલ 432 કેસ.
આજે ગુજરાતમાં 54 કેસ નોંધાય...


ગુજરાતમાં કોરોના પોઝિટિવના 19 જિલ્લામાં કુલ 432 કેસ.
આજે ગુજરાતમાં 54 કેસ નોંધાયા.અમદાવાદ 31, વડોદરા 18, સુરત 1 ,આણંદ 3 ,ભાવનગર 1 .
.
ડિસ્ચાર્જ -34 , મોત -19 .
.
અમદાવાદ 228
રાજકોટ 18
સુરત 28
વડોદરા 77
ભાવનગર 23
ગાંધીનગર 14
મહેસાણા 2
કચ્છ 4
પાટણ 14
મોરબી 1
જામનગર 1
ગીર સોમનાથ 2
પોરબંદર 3
પંચમહાલ 1
છોટા ઉદેપુર 2
આણંદ 5
સાબરકાંઠા 1
દાહોદ 1
ભરૂચ 7
#stayhomestaysafe #covid_19 #gujarat #ourrajkot #covıd19updates #gujaratfightscovid19Source : our_rajkot