ગઈકાલ સાંજે ૫:૦૦ કલાકથી આજરોજ તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૦ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાક સુધીમાં રાજકોટ શહેર…

1392


ગઈકાલ સાંજે ૫:૦૦ કલાકથી આજરોજ તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૦ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાક સુધીમાં રાજકોટ શહેરમાં કુલ ૩૪ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા.
.
#rajkot #covid19update #rajkotmunicipalcorporati #wearamask #rajkotian #ourrajkot #gujaratSource : our_rajkot