આજરોજ રાજકોટ માં 50 કોરોના ના કેસ નોંધાયા.

1266

આજરોજ રાજકોટ માં 50 કોરોના ના કેસ નોંધાયા.
Source : રંગ છે રાજકોટ – Rang chhe Rajkot